MANŽELSTVO

Milí snúbenci!
Srdečne vás vítame! Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prijať tak významnú sviatosť v živote kresťana – katolíka, ktorou je sviatosť manželstva, práve v kostole sv. Ladislava.
„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ KKP, kán. 1055; KKC 1601
Dovoľte nám preto, aby sme vám poskytli niektoré dôležité a užitočné informácie ako postupovať pri vybavovaní administratívnych záležitostí.
je potrebné vypísať žiadosť o uzavretie manţelstva (štátna zápisnica);
vyplnenú žiadosť dajte potvrdiť na Matričnom úrade (potrebné sú rodné listy a OP, u cudzincov aj iné doklady, viď. Príloha žiadosti o uzavretie manželstva)
vyplnenú žiadosť doručte na farský úrad aj s údajmi o svedkoch, kde bude s vami vypísaná cirkevná zápisnica
ak je niekto z vás pokrstený v inej ako v našej farnosti, je potrebný KRSTNÝ LIST (nie starší ako 3 mesiace pred sobášom)
ak máte obaja trvalé pobyty mimo Čachtic, vybavte si povolenie vášho miestneho pána farára
(licencia; KKP, kán. 1115)
Je potrebné absolvovať PREDMANŽELSKÉ NÁUKY na farskom úrade po dohovore s kňazom
(osobne, telefonicky, emailom)
3 stretnutia na farskom úrade:

 

Dovoľujeme si vás ďalej požiadať, keďže sa jedná o sviatosť a priestory chrámu sú posvätné, o dodržiavanie nasledovných pokynov:
nepodávajte alkoholické nápoje v kostole ani v priestoroch pred ním, ani pred sobášom, aby celý
obrad prebehol nerušene a dôstojne
!!! nie je dovolené !!! sypať lupienky z kvetov (farbí to dlaţbu / koberce a ťaţko sa to odstraňuje),
ryţu, konfety, pouţívať pyrotechniku a pod. ani v kostole ani pred ním; zákaz je z dôvodu
náročnosti upratania týchto vecí, ako aj z nevhodnosti takéhoto správania sa na posvätnom mieste
nevoďte zvieratá do kostola
V prípade výskytu akýchkoľvek otázok sme vám ochotní na ne odpovedať osobne pri našich stretnutiach.
Prajeme vám hojnosť Boţích milostí a ustavičnú ochranu Panny Márie na vašej spoločnej ceste ţivotom
manzelstvo