Sviatosť manželstva

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov – žiadateľov, a to najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

Sobášiť môžeme iba ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalé bydlisko na území našej farnosti.

Ten zo snúbencov – žiadateľov pokrstený v inej farnosti, vyžiada si krstný list na tej fare, kde bol pokrstený. V ňom býva uvedený dátum prvého sv. prijímania, príp. aj birmovky. Ak to v krstnom liste nie je uvedené, treba iným spôsobom doložiť dátum prvého sv. prijímania (pamätný obrázok a pod.).

Ak niektorý zo snúbencov – žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní) alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na náukach so sobášiacim kňazom, ktoré pozostávajú zo stretnutí s týmito témami:

  • Vierouka – náuka s kňazom
  • Mravouka – s kňazom
  • Liturgická príprava (priebeh sobášneho obradu), spísanie sobášnej zápisnice – s kňazom
  • a náuky v Novom Meste nad Váhom prípadne v Piešťanoch (prihlásiť sa na náuky v Piešťanoch môžete TU).